Regulamin Serwisu internetowego wieczyste.pl

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: "Regulamin") określa warunki i zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako: "Użytkownicy") z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.wieczyste.pl (dalej jako: "Serwis", "Wieczyste.pl", "Serwis wieczyste.pl" lub "Serwis internetowy").
 • 2. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każdy podmiot korzystający z usług Serwisu wieczyste.pl.
 • 3. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 • 1. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są usługi polegające w szczególności na udostępnianiu informacji na temat numerów ksiąg wieczystych.
 • 2. Administrator udostępnia informacje w sposób odpłatny.
 • 3. Udostępnione przez Administratora serwisu informacje nie stanowią dokumentów o mocy urzędowej i nie mogą być podstawą dochodzenia praw lub obowiązków przed sądami, organami administracji publicznej, czy innymi instytucjami.
 • 4. Pozyskane treści pozostają do wglądu Użytkownika bezpłatnie, za pomocą historii dostępnej w Serwisie.

§ 3. ZASADY DOSTĘPU DO SERWISU I WYMAGANIA TECHNICZNE

 • 1. Wgląd do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności. Dostęp ten nie wymaga rejestracji w Serwisie wieczyste.pl.
 • 2. Administrator zastrzega sobie prawo udostępniania wybranej części Serwisu dla Użytkowników, którzy spełniają określone warunki.
 • 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu wieczyste.pl oraz zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemu.
 • 4. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny następujących wymagań technicznych:
  • a. zastosowania przeglądarki internetowej (np. MS Internet Explorer 7 lub wyższej),
  • b. zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania odczytującego pliki w formacie PDF.
 • 5. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne wynikające z zastosowanego przez Użytkownika sprzętu komputerowego, a które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie Serwisu wieczyste.pl.

§ 4. OGÓLNE ZASADY KOSZYSTANIA Z SERWISU I USŁUG

 • 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego Regulaminem, przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz celami Serwisu, a także w sposób, który nie narusza praw osób trzecich oraz praw i interesów Administratora.
 • 2. Użytkownik Serwisu wieczyste.pl jest bezwzględnie zobowiązany do:
  • a. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego prawidłowego działania,
  • b. niepodejmowania działań takich jak:
   • - rozpowszechnianie na łamach Serwisu lub rozsyłanie za jego pośrednictwem niezamówionej informacji handlowej (spam);
   • - wielokrotna rejestracja w Serwisie;
   • - podejmowanie czynności mających na celu uzyskanie dostępu do haseł innych Użytkowników Serwisu,
  • c. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla Usługodawcy i innych Użytkowników Serwisu.
 • 3. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować oprogramowania oraz ingerować w zapis informatyczny Serwisu. Użytkownikowi nie przysługuje prawo najmu, dzierżawy oraz innych form przekazywania Serwisu wieczyste.pl wraz z treściami zawartymi w Serwisie. Użytkownik nie może też udostępniać Serwisu oraz zawartych w nim treści z serwerów ftp, http, na stronach internetowych oraz poprzez inne urządzenia, a także mechanizmy za pomocą których elementy serwisu lub dane z niego pochodzące byłyby ogólnodostępne.
 • 4. Użytkownik nie może korzystać z usług Serwisu wieczyste.pl:
  • a. w sposób niezgodny z przeznaczeniem Serwisu,
  • b. w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego, przewidzianego we właściwych przepisach polskiego prawa,
  • c. w sposób godzący w integralność Serwisu wieczyste.pl lub jego systemu informatycznego,
  • d. wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, za przerwy w funkcjonowaniu serwisu wynikające z technicznych przyczyn oraz za inne okoliczności niezależne od Usługodawcy.
 • 6. Korzystanie z Serwisu wieczyste.pl jest bezpłatne, z wyłączeniem funkcjonalności usług oraz treści, które wymagają uiszczenia określonej opłaty, zgodnej z ogólnodostępnym cennikiem Serwisu wieczyste.pl. Korzystanie z opcji płatnych jest dobrowolne.
 • 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmiany w cenniku Serwisu. W przypadku zmiany cen zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o takim fakcie z minimum jednodniowym wyprzedzeniem przez informację zamieszczoną w Serwisie.
 • 8. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia § 4. ust. 2 - 4 niniejszego Regulaminu, Usługodawca ma prawo nałożyć blokady na konto Użytkownika. Może także podjąć działania prowadzące do naprawienia szkody, poniesionej w związku powyższymi działaniami.
 • 9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach Serwisu przy pomocy jego danych dostępowych.
 • 10. Usługodawcy przysługują wszelkie prawa, z wyszczególnieniem praw autorskich do Serwisu wieczyste.pl oraz do zawartych w nim struktury baz danych. Serwis, wchodzące w jego skład oprogramowanie wraz z dokumentacją oraz dane są chronione przepisami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. REJESTRACJA W WIECZYSTE.PL

 • 1. W celu otrzymania indywidualnych danych dostępowych do Serwisu wieczyste.pl niezbędna jest wcześniejsza rejestracja Użytkownika w Serwisie.
 • 2. Właściwa rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu wieczyste.pl, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza, jego akceptacji oraz prawidłowej aktywacji konta.
 • 3. Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

§ 6. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU

 • 1. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Serwisu bez podawania przyczyny.
 • 2. Usługodawca ma prawo pozbawić Użytkownika możliwości korzystania z Serwisu wieczyste.pl oraz ograniczyć jego dostęp do wskazanych zasobów Serwisu, w sytuacji naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu oraz w sytuacji gdy:
  • a. Użytkownik podał w trakcie rejestrowania konta fałszywe dane, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa innych Użytkowników oraz osób trzecich;
  • b. Usługodawca wypowiedział Użytkownikowi umowę na skutek okoliczności, za które odpowiedzialna była osoba korzystająca z serwisu;
  • c. zachodzi uzasadniona obawa, że za pomocą Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne;
  • d. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że Usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem;
  • e. Użytkownik korzysta z Serwisu wieczyste.pl w sposób niezgodny z jego właściwym przeznaczeniem.
 • 3. Podmiot, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w Serwisie wieczyste.pl bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Usługodawcę.
 • 4. Administrator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zaprzestania działalności Serwisu bez wcześniejszej konieczności uprzedzania Użytkowników, w dowolnym momencie i z dowolnych powodów.

§ 7. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • 1. Usługodawca nadzoruje działanie Serwisu, zapewniając jego właściwe działanie. Jednakże, ze względu na specyfikę usług świadczonych za pośrednictwem sieci Internet, Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności Serwisu wieczyste.pl, jak również jego bezawaryjnego funkcjonowania.
 • 2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie pozyskanych Serwisu danych do celów nie zgodnych z obowiązującymi użytkownika przepisami prawa.
 • 3. Odpowiedzialność Administratora w stosunku do Użytkownika ograniczona jest do wysokości kwoty, jaką Użytkownik uiścił na poczet korzystania ze świadczonych Usług.
 • 4. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników treści, uzyskanych odpłatnie lub bezpłatnie za pośrednictwem Serwisu.
 • 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Użytkownika, wynikających z korzystania z Serwisu lub brakiem takiej możliwości, w szczególności utraty danych Użytkownika, opóźnienia w przesłaniu danych spowodowanych, niewłaściwą transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w funkcjonowaniu portalu.
 • 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z wystąpienie jakichkolwiek działań mających na celu naruszenie ustawień prywatności lub środków bezpieczeństwa. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych dostępowych Użytkownika.
 • 8. Wszystkie dane udostępnione użytkownikom są aktualne w danym czasie (na czas przesłania zapytania).

§ 8. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WIECZYSTE.PL

 • 1. Informacje dotyczące Użytkowników, a w tym informacje mające charakter danych osobowych, przetwarzane są przez Usługodawcę w celu świadczenia przez niego Usług za pośrednictwem Serwisu.
 • 2. Administrator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 • 3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści własnych danych osobowych, może także je modyfikować, poprawiać, i uaktualniać. Użytkownik ma także prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Serwisu lub Usług świadczonych za jego pośrednictwem Użytkownik traci możliwość korzystania z nich. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane przez Administratora innym podmiotom.
 • 4. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji wiązanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu upewnienia, że jego konto jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawny login i przyporządkowane mu hasło.
 • 5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości informacyjnych przesyłanych droga elektroniczną na adres email podany podczas rejestracji oraz przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych do celów kontaktu przez Administratora.

§ 9. REKLAMACJE

 • 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług należy składać na adres e-mail [email protected].
 • 2. Reklamację użytkownika rozpatruje Administrator.

§ 10. POLITYKA ZWROTÓW

 • 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania zwrotu opłaty za wykupioną usługę w przypadku, gdy nie skorzystał z niej lub nie rozpoczął korzystania z wykupionego pakietu hurtowego.
 • 2. Użytkownik może złożyć żądanie zwrotu opłaty za usługę poprzez kontakt z naszym działem obsługi klienta. Żądanie zwrotu winno zawierać identyfikujące dane użytkownika oraz informacje dotyczące usługi, której dotyczy zwrot.
 • 3. Po otrzymaniu żądania zwrotu przeprowadzamy dokładną weryfikację, aby potwierdzić, że użytkownik faktycznie nie skorzystał z usługi.
 • 4. Po potwierdzeniu braku korzystania z usługi przez użytkownika, dokonujemy zwrotu opłaty na konto użytkownika w możliwie najkrótszym czasie.
 • 5. Polityka zwrotów nie obejmuje przypadków, gdy użytkownik korzystał z zakupionej usługi cyfrowej w jakikolwiek sposób.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.wieczyste.pl i od tego dnia będzie miał zastosowanie przy zawieraniu umów z Usługodawcą Serwisu.
 • 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu lub jego części w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
 • 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie Serwisu wieczyste.pl, o ile Użytkownik, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią zmian, poprzez upublicznienie nowego regulaminu na łamach Serwisu nie zrezygnował z użytkowania Serwisu.
 • 4. Właścicielem Serwisu i jego Administratorem jest spółka pod firmą ICON LAND LCC, z siedzibą: 3901 NW 79th Ave Suite 245 #1733 Miami 33166, Tax ID: 85-1908138.
 • 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa właściwe dla siedziby Usługodawcy.
 • 6. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa bezpośrednio na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 • 7. Użytkownik jest informowany dodatkowo o sposobie korzystania z Serwisu oraz o Usługach oferowanych za pośrednictwem Serwisu na jego stronie internetowej.